Forside - Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

FOR INGVALD CHRISTENSEN A/S, MASKINFABRIK

Brug af Ingvalds hjemmeside, samhandel med os, modtagelse af tilbud mv. forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

Idet vi behandler personoplysninger, har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER
Ingvald er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

INGVALD´s kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

INGVALD Christensen A/S Maskinfabrik
Landbrugsvej 10 E
DK-5210 Odense S
Danmark
Tel. +45 6611 8211

2. HVILKE DATA INDSAMLES
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

2.1. Automatisk indsamlede data
Vores hjemmeside er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre bruger-venlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne til-byde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og placering af cookies er eksempler herpå. Dette sker auto-matisk, hvis du logger på vores hjemmeside.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsam-les via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres:

 • dato og tidspunkt for besøg
 • de sider der besøges i løsningen
 • IP-adressen på den besøgende
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

2.2. Oplysninger du selv afgiver
I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere, kunder, samhandelspartnere og andre aktivt har givet til os.

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • Kontaktoplysninger og personoplysninger ved samhandel, tilbudsafgivelse mv.
 • Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger.

3. ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

3.1. Formål med indsamling
Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
 • Samhandel med leverandører, kunder mv.
 • Såfremt du har indsendt en job-ansøgning, behandler vi denne med henblik på at vurdere muligheden for en eventuel ansættelse.

3.2. Opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi slet-ter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

 • For så vidt angår kunde- og leverandøroplysninger samt oplysninger om konkrete handler beholder vi som udgangspunkt disse oplysninger i indtil 3 år efter afslutningen af hvert enkelt transaktion. Oplysninger om kunder og leverandører beholder som udgangsåunkt indtil 3 år efter kunde- eller leverandørforholdets ophør.
 • Såfremt du sender os en job-ansøgning, vil vi som udgangspunkt slette den senest 6 måneder efter modtagelsen, med mindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen.

3.3. Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organi-sationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle for-pligtelse over for os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en til-strækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

4. COOKIES
Ingvald anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om si-dens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

4.1. Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?
Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke ind-samle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige pro-grammer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst mål-rette markedsføring til sidens brugere.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at ind-samle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

4.2. Slet eller slå cookies fra i browseren
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

5. SIKKERHED
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejde-re, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

6. DINE RETTIGHEDER
6.1. Generelt
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din hen-vendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henven-delse.

6.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stam-mer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Dan-mark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgan-gen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til for-retningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

6.3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække et samtykke tilbage. Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække et samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din ind-sigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

6.5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

6.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet
Ingvald (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s per-sondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Ingvald, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

7. VERSION
Denne privatlivspolitik er senest ændret den 13. Juni 2018